Informácie

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti BANDI VAMOS SK s.r.o., sídlo: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 860 431, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 130454/B

1 Vymedzenie pojmov

1.1 Predávajúci: Obchodná spoločnosť BANDI VAMOS SK s.r.o., sídlo: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 860 431 , zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 130454/B, kontaktné údaje: telefonné číslo: +420 774 246 769, e-mail: reklamace@bandi.cz.

1.2 Kupujúci: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.

1.3 Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4 Tovar: hnuteľné veci, ktoré sú predmetom Kúpnej zmluvy, a to najmä (nie však výlučne): odevy, obuv a odevné doplnky.

1.5 Služba: úprava pánskeho odevu zakúpeného u Predávajúceho mieram Kupujúceho.

1.6 Kúpna zmluva: zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je povinnosť Predávajúceho odovzdať Kupujúcemu predmet kúpy (Tovar) a povinnosť Kupujúceho predmet kúpy (Tovar) prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú cenu.

1.7 Reklamácia: uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru alebo za vady poskytnutej Služby.

1.8 Vybavenie reklamácie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

1.9 Občiansky zákonník: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.10 Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2 Základné ustanovenie

2.1 Predávajúci je spoločnosť zaoberajúca sa predajom pánskych odevov, ktorá v predajni ponúka svojim zákazníkom Tovar a zároveň poskytuje Služby úpravy odevov.

2.2 Reklamačný poriadok opisuje spoluprácu medzi Kupujúcim a Predávajúcim s ohľadom na prípadné vady Tovaru a vady poskytnutej Služby, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.

2.3 Kupujúci je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom ešte pred kúpou Tovaru alebo pred objednaním Služby.

2.4 Ako doklad o kúpe vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému Tovaru nákupný doklad (faktúra alebo predajka), ktorý zároveň slúži na účely Reklamácie ako záručný list.

3 Výber Tovaru a starostlivosť o Tovar

3.1 Základným predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty Tovaru je vhodná voľba Tovaru Kupujúcim z hľadiska jeho druhu, veľkosti a účelu použitia, ako aj z hľadiska potrieb Kupujúceho.

3.2 Kupujúci je pri výbere Tovaru povinný zvážiť materiálové zloženie Tovaru, a to najmä s ohľadom na zamýšľaný účel použitia Tovaru a spôsob jeho ošetrovania.

3.3 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za nadmerné opotrebenie Tovaru zapríčinené výberom nevhodnej veľkosti Tovaru, ktorá nezodpovedá potrebám Kupujúceho (dôsledky nadmerného namáhania látky).

3.4 Kupujúci je povinný pri užívaní a údržbe Tovaru rešpektovať materiálové zloženie Tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že v rámci Reklamácie nemožno uznať vady Tovaru, ktoré sú spôsobené nevhodným či neštandardným spôsobom použitia alebo nevhodnou údržbou.

3.5 Kupujúci berie na vedomie, že záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou Tovaru. Životnosť Tovaru je daná spôsobom a intenzitou užívania Tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že intenzívnym užívaním môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu Tovaru bežným opotrebením (napr. k vytvoreniu „žmolkov“, vyblednutiu látky či iným zmenám materiálu v dôsledku intenzívneho nosenia, častého prania, sušenia, žehlenia), a to bez ohľadu na trvanie záručnej doby.

3.6 Kupujúci ďalej berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za zmeny Tovaru či jeho vlastnosti v dôsledku vplyvu prostredia alebo spôsobu užívania Tovaru Kupujúcim (najmä používanie nevhodných dezodorantov, pôsobenie potu, nadmerná intenzita užívania, nadmerné trenie, nadmerná záťaž, napr. nosenie ťažkých predmetov vo vreckách alebo nadmerné zaťaženie peňaženky, aktovky či etue, kontaktu Tovaru s ostrými hranami, najmä hodinkami či šperkmi).

3.7 Predpokladom pre zachovanie dobrého stavu Tovaru a jeho dlhej životnosti je pravidelná a správna údržba. Pri údržbe Tovaru je nevyhnutné postupovať podľa symbolov uvedených na etikete Tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že ďalšie pokyny na používanie a údržbu obuvi môžu byť uvedené v záručnom liste, ktorý Kupujúci obdrží pri zakúpení obuvi. Kupujúci je povinný sa s týmito pokynmi zoznámiť a tieto dodržiavať.

4 Základné pravidlá údržby oblekov

4.1 Sako je nevyhnutné vždy vešať na vešiak tak, aby v priebehu používania bola zachovaná fazóna. Predávajúci neodporúča „prehadzovať“ preložené sako cez opierku stoličky. Čistenie obleku je možné výhradne v čistiarni, kde oblek prejde procesom suchého čistenia. Kupujúci berie na vedomie, že oblek nemožno prať, či už ručne alebo v automatickej práčke alebo dávať do sušičky. Oblek možno kefovať jemnou kefkou za účelom odstránenia prípadných malých smietok, lupín či vlasov. Kupujúci v žiadnom prípade nesmie vykonávať čistenie obleku svojpomocne, a to ani v prípade, že bol oblek obliaty tekutinou. Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, aby nežehlil už nosené nohavice, lebo takto budú do látky nažehlené nečistoty z ich nosenia, ako aj prípadný pot, čo následne môže spôsobiť zmeny materiálu Tovaru, ktorý nemožno v rámci Reklamácie uznať ako vadu Tovaru.

5 Základné pravidlá údržby obuvi

5.1 Kupujúci pri kúpe Tovaru obdrží od Predávajúceho dokument – Návod k používaniu a starostlivosti o obuv, ktorý konkrétne upravuje pravidlá údržby obuvi.

6 Podmienky poskytovania služby úpravy odevov

6.1 Služba je poskytovaná iba v prípade, že všetky súčasti pánskeho odevu, ktoré majú byť upravené na mieru Kupujúceho, boli zakúpené u Predávajúceho, a to v niektorej z jeho kamenných prevádzok (predajní). Poskytovanie služby sa nevzťahuje na nákup pánskych odevov prostredníctvom internetového obchodu www.bandi.cz.

6.2 Službu poskytuje Predávajúci výlučne vo svojich kamenných prevádzkach (predajniach). Ak Kupujúci nevyužije službu bezprostredne po nákupe Tovaru (pánskeho odevu), ktorý má byť predmetom úpravy, ale až neskôr, je povinný dodať tento Tovar Predávajúcemu vopred vyčistený v profesionálnej čistiarni odevov.

6.3 Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o prevzatí Tovaru za účelom poskytnutia Služby.

6.4 Služba je Kupujúcemu poskytovaná zadarmo, ak spĺňa všetky podmienky akcie „Úpravy pánskych oblekov podľa vašich mier ZDARMA“. Tie je možné obdržať priamo na vyžiadanie vo všetkých kamenných prevádzkach (predajniach) Predávajúceho a zároveň sú dostupné na webovej stránke Predávajúceho, www.bandi.sk.

6.5 Nárok na využitie Služby zadarmo môže Kupujúci uplatniť v akejkoľvek prevádzke (predajni) Predávajúceho do 30 dní odo dňa nákupu Tovaru, ktorý má byť predmetom úpravy.

6.6 V prípade, že nie sú splnené podmienky pre to, aby bola Služba poskytnutá zadarmo, riadi sa cena za poskytnutie Služby cenníkom úprav pánskych odevov ŠTANDARD a cenníkom úprav pánskych odevov NADŠTANDARD, ktoré sú viditeľne vystavené vo všetkých prevádzkach (predajniach) Predávajúceho alebo na webových stránkach Predávajúceho, www.bandi.sk.

6.7 Úpravou pánskeho odevu ŠTANDARD je myslená výlučne nutná úprava pánskeho odevu zakúpeného u Predávajúceho, t.j. situácia, keď Kupujúci nezodpovedá konfekčným rozmerom, pričom nie je možné dodržanie pravidiel spoločenskej etikety ohľadom obliekania dosiahnuť inak, než voľbou konfekčného rozmeru a jeho následnou úpravou.

6.8 Úpravou pánskeho odevu NADŠTANDARD je mienená úprava pánskeho odevu zakúpeného u Predávajúceho, keď je Kupujúci už pred vykonaním Služby oblečený podľa pravidiel spoločenskej etikety, ale vymienil si úpravu odevu, ktorá je svojou povahou mimo rámca úpravy označenej ako ŠTANDARD, napr. trvá na zúžení nohavíc alebo saka v modeloch jemne zoštíhleného strihu na úroveň modelu zoštíhleného a podobne.

6.9 Ak nastane nezhoda medzi Kupujúcim a poradcom Predávajúceho, či ide o úpravu ŠTANDARD alebo NADŠTADARD, má rozhodujúci význam na určenie úprav poradca. Ak s rozhodnutím poradcu Kupujúci nesúhlasí, môže sa obrátiť na manažéra predajne k prehodnoteniu daných úprav a následnému potvrdeniu, či vyvráteniu rozhodnutia poradcu.

6.10 Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý využil Službu, vyplývajúce z vadného plnenia (poskytnutej Služby) sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ust. § 652 a nasl. Občianskeho zákonníka a Zákonom o ochrane spotrebiteľa).

6.11 Predávajúci je povinný poskytovať Službu bez vád, resp. poskytnúť Službu tak, ako je popísaná v tomto reklamačnom poriadku. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, ktorý Službu využil, za to, že má Služba stanovené a dohodnuté vlastnosti pri prevzatí upravovanej veci, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

6.12 Záručná doba na Služby (úpravu odevov) je tri mesiace. Práva zo zodpovednosti za vady Služby možno uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe; inak zaniknú.

6.13 Kupujúci je povinný oznámiť vadu Služby bez zbytočného odkladu Predávajúcemu po jej zistení. Oznámenie je nutné realizovať tak, že vadu označí, alebo popíše, ako sa vada prejavuje.

6.14 Kupujúci má pri vadách Služby právo na bezplatné odstránenie vytknutej vady. Predávajúci je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju Predávajúci neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má Kupujúci právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo na primerané zníženie ceny Služby.

6.15 Na reklamačný proces týkajúci sa vád poskytnutej Služby sa vzťahujú ustanovenia čl. 10 tohto reklamačného poriadku s výnimkou čl. 10.2, 10.11, 10.12 tohto reklamačného poriadku.

7 Záruka za vady

7.1 Vadou Tovaru sa rozumie najmä vada použitého materiálu alebo vada spôsobená nesprávnym technologickým postupom pri výrobe či použitím nesprávnej či nevhodnej technológie výroby.

7.2 Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

7.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe.

7.4 Výnimky zo záruky:

7.4.1. záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím Tovaru;

7.4.2. záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti a pod., ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté;

7.4.3. záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou;

7.4.4. záruka sa nevzťahuje na zmenu Tovaru alebo jeho vlastností, ku ktorej dôjde v dôsledku opotrebovania Tovaru bežným užívaním;

7.4.5. záruka sa nevzťahuje ani na poškodenia vzniknuté:

a) mechanickým poškodením Tovaru,

b) používaním Tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach,

c) nadmerným zaťažovaním alebo použitím v rozpore s podmienkami uvedenými v priloženej dokumentácii alebo všeobecnými princípmi uvedenými v čl. 3 až 5 tohto Reklamačného poriadku,

d) vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.

7.5 Vady Tovaru spôsobené mechanickým poškodením (napr. vytrhnutá niť v látke, prasknutý golier na košeli) možno uznať za reklamovateľný iba v prípade, že Tovar túto vadu mal už pri prevzatí Tovaru Kupujúcim. Kupujúci je povinný Tovar pred jeho zakúpením na predajni prezrieť a skontrolovať, a to najmä s ohľadom na to, či Tovar nemá mechanické poškodenia alebo iné zjavné vady. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, keď mal Kupujúci možnosť si Tovar fyzicky prezrieť pred jeho zakúpením (t. j. nejde o nákup prostredníctvom e-shopu), prevzatím Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že Tovar nevykazuje mechanické poškodenia a nemá ani iné zjavné vady s tým, že na neskoršie Reklamácie mechanického poškodenia Tovaru či zjavných vád Tovaru nie je možné prihliadať. To neplatí, ak Predávajúci výslovne ubezpečil Kupujúceho, že Tovar je bez akýchkoľvek vád.

7.6 Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

7.7 Ak ide o Tovar použitý, Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim.

7.8 Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha Tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

8 Práva Kupujúceho a povinnosti Predávajúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady

8.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

8.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

8.5 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

8.6 Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.

8.7 Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

8.8 Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

9 Záručná doba

9.1 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim.

9.2 Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.

9.3 Ak ide o použitý Tovar, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Túto dobu uvedie Predávajúci v doklade o predaji Tovaru.

9.4 Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predĺženej záručnej doby je vždy vyznačená v doklade o predaji Tovaru. Pokiaľ v doklade o predaji Tovaru nie je vyznačená iná záručná doba, platí doba 24 mesiacov. V prípade predĺženia záručnej doby sa záručná doba skladá zo zákonnej záručnej doby (24 mesiacov) a predĺženej doby.

9.5 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol Kupujúci povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového Tovaru.

10 Reklamačný proces

10.1 Kupujúci je povinný oznámiť vadu Tovaru Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo túto vadu zistí.

10.2 V rámci zákonnej záručnej doby sa Reklamácie riadia predovšetkým ustanoveniami § 619 až 627 Občianskeho zákonníka, § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa a týmto Reklamačným poriadkom. Pri predĺženej záručnej dobe sa Reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

10.3 Kupujúci môže uplatniť Reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho (predajni), v ktorej je prijatie Reklamácie možné s ohľadom na predávané Tovary.

10.4 Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti Tovar reklamovaný, predloží tiež doklad o Reklamácii. Na reklamačnom liste musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom Tovare (ak Tovar má sériové číslo).

10.5 Predávajúci má právo odmietnuť prijatie Tovaru do Reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný Tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie Tovaru do reklamačného procesu.

10.6 Ak Kupujúci uplatní Reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinná poučiť Kupujúceho o jeho právach, ako sú uvedené v čl. 7 tohto Reklamačného poriadku a právach vyplývajúcich mu z § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

10.7 Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv si uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie (odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

10.8 Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie sa Reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

10.9 Ak k prevzatiu predmetu Reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia Reklamácie, tak lehoty na vybavenie Reklamácie podľa predchádzajúceho článku Reklamačného poriadku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu Reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, keď Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu Reklamácie.

10.10 Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovaru.

10.11 Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť Reklamáciu zamietnutím iba na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie.

10.12 Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá Reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení Reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže Reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia Reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú Reklamáciu nemožno zamietnuť.

10.13 Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu.

10.14 Kupujúci je tiež povinný dodať Tovar pri uplatnení Reklamácie čistý a v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.

10.15 V prípade, že si Kupujúci nevyzdvihne Tovar po vybavení Reklamácie, po tom, ako mu bola doručená výzva na prevzatie plnenia, t. j. najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy bol Kupujúci preukázateľne vyzvaný na prevzatie plnenia, v dôsledku čoho Predávajúcemu vzniknú náklady na skladovanie Tovaru, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie poplatku za uskladnenie Tovaru vo výške 1 EUR za 1 deň uskladnenia Tovaru, a to až do času, pokým si Kupujúci Tovar nevyzdvihne, na čo upozorní Predávajúci Kupujúceho vo výzve na prevzatie Tovaru. V prípade, že si Kupujúci Tovar nevyzdvihne ani po uplynutí 6 mesiacov, odo dňa, kedy mu bola doručená výzva na prevzatie Tovaru, je Predávajúci oprávnený s Tovarom voľne nakladať, na čo upozorní Predávajúci Kupujúceho vo výzve na prevzatie Tovaru.

10.16 Predávajúci je povinný pri uplatnení Reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je Reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom.

10.17 Predávajúci je povinný o vybavení Reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu Reklamácie Predávajúcim.

11 Alternatívne riešenie sporov

11.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo pokiaľ sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.

11.2 Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

11.3 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia. Podrobné informácie o kontrolných právomociach Slovenskej obchodnej inšpekcie možno nájsť na adrese: www.soi.sk.

11.4 Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, môže využiť tiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12 Zodpovednosť za vady a reklamačný proces vo vzťahu ku Kupujúcím, ktorí nie sú Spotrebiteľmi

12.1 Zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý nie je Spotrebiteľom sa riadi § 499 a nasl. Občianskeho zákonníka a týmto Reklamačný poriadkom s výnimkou čl. 9 ods. 9.1, 9.6, 9.11 a 9.12 a čl. 10 Reklamačného poriadku.

13 Záverečné ustanovenia

13.1 Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 1. 4. 2023.

13.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na predajni Predávajúceho.