Informácie

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK obchodnej spoločnosti: BANDI VAMOS SK s.r.o., Sídlo: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 860 431, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,Vložka číslo:130454/B

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Spoločnosť BANDI VAMOS SK s.r.o., sídlo: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
– mestská časť Ružinov, IČO: 51 860 431 (ďalej len „predávajúci“) je spoločnosť zaoberajúca sa predajom pánskeho elegantného oblečenia, ktorá v predajni ponúka svojim zákazníkom tovar ku kúpe.

1.2 Reklamačný poriadok opisuje spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.

1.3 Kupujúci je povinný zoznámiť sa s reklamačným poriadkom ešte pred kúpou tovaru.

1.4 Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra alebo predajka). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad (ďalej len „záručný list“).

1.5 Vylúčenie podnikateľov
Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho – podnikateľa týkajúce sa vád tovaru sú upravené v Obchodnom zákonníku SR.

2. Dĺžka záruky

2.1 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.2 Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.

2.3 Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predĺženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Ak v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov.

2.4 Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z. z. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

2.5 Zľavnený tovar
Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na vady, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

2.6 Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

3. Výber tovaru a starostlivosť o tovar

3.1. Základným predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty tovaru je vhodná voľba tovaru kupujúcim z hľadiska jeho druhu, veľkosti a účelu použitia, ako aj z hľadiska potrieb kupujúceho. Kupujúci je pri výbere tovaru povinný zvážiť materiálové zloženie tovaru, a to najmä s ohľadom na zamýšľaný účel použitia tovaru a spôsob jeho ošetrovania. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za nadmerné opotrebenie tovaru zapríčinené výberom nevhodnej veľkosti tovaru, ktorá nezodpovedá potrebám kupujúceho (dôsledky nadmerného namáhania látky). Kupujúci je povinný pri užívaní a údržbe tovaru rešpektovať materiálové zloženie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že v rámci reklamácie nemožno uznať vady tovaru, ktoré sú spôsobené nevhodným či neštandardným spôsobom použitia alebo nevhodnou údržbou. Kupujúci berie na vedomie, že záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru. Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou užívania tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že intenzívnym užívaním môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu tovaru bežným opotrebením (vytvorenie „žmolkov“, vyblednutiu látky či iným zmenám materiálu v dôsledku intenzívneho nosenia, častého prania, sušenia, žehlenia), a to bez ohľadu na trvanie záručnej doby. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za zmeny tovaru či jeho vlastnosti v dôsledku vplyvu prostredia alebo spôsobu užívania tovaru kupujúcim (najmä používanie nevhodných dezodorantov, pôsobenie potu, nadmerná intenzita užívania, nadmerné trenie, nadmerná záťaž – napr. nosenie ťažkých predmetov vo vreckách alebo nadmerné zaťaženie peňaženky, aktovky či etue, kontaktu tovaru s ostrými hranami, najmä hodinkami či šperkmi.

Vady tovaru spôsobené mechanickým poškodením (napr. vytrhnutá niť v látke, prasknutý golier na košeli) možno uznať za reklamovateľný iba v prípade, že tovar túto vadu mal už pri prevzatí tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný tovar pred jeho zakúpením na predajni prezrieť a skontrolovať, a to najmä s ohľadom na to, či tovar nemá mechanické poškodenia alebo iné zjavné vady. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy mal kupujúci možnosť si tovar fyzicky prezrieť pred jeho zakúpením (t. j. nejde o nákup prostredníctvom e-shopu), prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje, že tovar nevykazuje mechanické poškodenia a nemá ani iné zjavné vady s tým, že na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru či zjavných vád tovaru nie je možné prihliadať.

Predpokladom pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho dlhej životnosti je pravidelná a správna údržba. Pri údržbe tovaru je nevyhnutné postupovať podľa symbolov uvedených na etikete tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že ďalšie pokyny na používanie a údržbu obuvi môžu byť uvedené v záručnom liste, ktorý kupujúci obdrží pri zakúpení obuvi. Kupujúci je povinný sa s týmito pokynmi zoznámiť a tieto dodržiavať.

Základné pravidlá údržby oblekov

Sako je nevyhnutné vždy vešať na vešiak tak, aby v priebehu používania bola zachovaná fazóna. Predávajúci neodporúča „prehadzovať“ preložené sako cez opierku stoličky. Čistenie obleku je možné výhradne v čistiarni, kde oblek prejde procesom suchého čistenia. Kupujúci berie na vedomie, že oblek nemožno prať, či už ručne alebo v automatickej práčke alebo dávať do sušičky. Oblek možno kefovať jemnou kefkou za účelom odstránenia prípadných malých smietok, lupín či vlasov. Kupujúci v žiadnom prípade nesmie vykonávať čistenie obleku svojpomocne, a to ani v prípade, že bol oblek obliaty tekutinou. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, aby nežehlil už nosené nohavice, lebo takto budú do látky nažehlené nečistoty z ich nosenia, ako aj prípadný pot, čo následne môže spôsobiť zmeny materiálu tovaru, ktorý nemožno v rámci reklamácie uznať ako vadu tovaru.

Základné pravidlá údržby obuvi

Kupujúci pri kúpe tovaru obdrží od predávajúceho dokument – Informáciu o záruke tovaru a užívateľskú príručku pre zákazníka, ktorá konkrétne upravuje pravidlá údržby obuvi.

4. Záručné podmienky

4.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

4.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

4.3 Výnimky zo záruky
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti a pod., ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

a) mechanickým poškodením tovaru,
b) používaním tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach,
c) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore
denými v priloženej dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
d) vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.

4.4 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

4.5 Miesto reklamácie
Tovar je možné reklamovať v predajni predávajúceho.

4.6 Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, predloží tiež doklad o reklamácii. Na reklamačnom liste musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

4.7 Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného procesu.

5. Spôsob vybavenia reklamácie

5.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

5.5 Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

5.6 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

5.7 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

5.8 Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinná poučiť kupujúceho o jeho právach, ako je uvedené vyššie.

5.9 Určenie spôsobu
Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.10 Vybavenie reklamácie
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Spôsoby vybavenia reklamácie podľa charakteru vady tovaru môžu byť nasledovné:

• odovzdanie opraveného tovaru kupujúcemu
• výmena tovaru
• vrátenie kúpnej ceny tovaru
• vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru
• odôvodnené zamietnutie reklamácie

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

5.11 Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy
Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.12 Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znovu, počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Opätovne uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.13 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a kupujúceho uvedený popis vady a to, či kupujúci požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie.

5.14 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

6. Súčinnosť kupujúceho

6.1 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu, bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru).

6.2 Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý a v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.

6.3 V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne tovar po vybavení reklamácie – po tom, ako mu bola doručená výzva na prevzatie plnenia, t. j. najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy bol kupujúci preukázateľne vyzvaný na prevzatie plnenia, v dôsledku čoho predávajúcemu vzniknú náklady na skladovanie tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie poplatku za uskladnenie tovaru vo výške 1,00 EUR za 1 deň uskladnenia tovaru, a to až do času, dokiaľ si kupujúci tovar nevyzdvihne. V prípade, že si kupujúci tovar nevyzdvihne ani po uplynutí 6 mesiacov, odo dňa, kedy mu bola doručená výzva na prevzatie plnenia, je predávajúci oprávnený s tovarom voľne nakladať.

7. Alternatívne riešenie sporu:

7.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

7.2 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pro medzinárodné vzťahy
a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk

Kupujúci môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/ odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Tento reklamačný poriadok je platný od 1.12.2018.

8.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na predajni predávajúceho.