Whistleblowing – externé oznámenie

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z., o ochrane oznamovateľov (ďalej len „Zákon“), zaviedla spoločnosť BANDI VAMOS SK s.r.o. interný oznamovací systém, ktorý je určený fyzickým osobám, ktoré sa v súvislosti s prácou alebo inou obdobnou činnosťou dozvedeli o možnom protiprávnom konaní, ktoré porušuje právny predpis spadajúci do jednej z oblastí vymedzených Zákonom.

Osobe, ktorá má oprávnené dôvody domnievať sa, že oznámené informácie o porušení boli v čase oznámenia pravdivé a že tieto informácie spadali do oblasti pôsobnosti Zákona, a ktorá podá v súlade so Zákonom oznámenie prostredníctvom interného alebo externého oznamovacieho systému, bude poskytnutá ochrana v zmysle Zákona.

Táto ochrana spočíva napríklad v zákaze uplatnenia odvetného opatrenia voči oznamovateľovi a ďalším fyzickým i právnickým osobám (napr. kolegom, pomocníkom oznamovateľa, osobám blízkym oznamovateľovi atď.). Ochrana však nenáleží osobe, ktorá oznámenie vykonala bez toho, aby mala oprávnené dôvody domnievať sa, že sa zakladá na pravdivých informáciách (vedome nepravdivé oznámenie). Ďalej bude zabezpečená dôvernosť vzťahujúca sa na totožnosť oznamovateľa (prípadne na ďalšie dotknuté osoby) a na informácie uvedené v oznámení.

V súlade so Zákonom prijíma spoločnosť BANDI VAMOS SK s.r.o. oznámenia len od oznamovateľov, ktorí pre ňu vykonávajú prácu alebo inú obdobnú činnosť, čomu zodpovedá:

 • závislá práca vykonávaná v základnom pracovnoprávnom vzťahu
 • dobrovoľnícka činnosť
 • odborná prax
 • stáž

a to vrátane uchádzania sa o takú prácu.


Prijímanie oznámení od iných, než vyššie uvedených osôb je vylúčené.

V zmysle Zákona možno oznámiť len konanie, ktoré:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky priestupku, za ktorý zákon stanovuje sadzbu pokuty, ktorej horná hranica je aspoň 30 000 EUR,
 • porušuje Zákon alebo
 • porušuje iný právny predpis alebo predpis Európskej únie v oblasti: finančných služieb, povinného auditu a iných overovacích služieb, finančných produktov a finančných trhov, dane z príjmov právnických osôb, predchádzania legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ochrany spotrebiteľa, súladu s požiadavkami na výrobky vrátane ich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, prepravy a premávky na pozemných komunikáciách, ochrany životného prostredia, bezpečnosti potravín a krmiva a ochrany zvierat a ich zdravia, radiačnej ochrany a jadrovej bezpečnosti, hospodárskej súťaže, verejných dražieb a verejného obstarávania, ochrany vnútorného poriadku a bezpečnosti, života a zdravia, ochrany osobných údajov, súkromia a bezpečnosti sietí elektronických komunikácií a informačných systémov, ochrany finančných záujmov Európskej únie alebo fungovania vnútorného trhu vrátane ochrany hospodárskej súťaže a štátnej pomoci podľa práva Európskej únie.

Spôsoby podania oznámení:

 • Interný oznamovací systém

Oznámenie je možné podať písomne, telefonicky alebo osobne po predchádzajúcom dohovore s príslušnou osobou na prijímanie a vybavovanie oznámení.


Pri písomnom podaní oznámenia v záujme zachovania dôvery žiadame,  aby bola táto zásielka adresovaná priamo zamestnancovi personálneho oddelenia,  a to tak, že adresát zásielky bude uvedený nasledovne:

Lucie Tobiášová – Whistleblowing
BANDI VAMOS a.s.
Poděbradova 3406/103
702 00 Moravská Ostrava

Na obálku uveďte: Dôverné

Príslušnou osobou na prijímanie a vybavovanie oznámení je Lucie Tobiášová, personalistka, ktorej kontaktné údaje sú uvedené vyššie.

 • Externý oznamovací systém :

Oznámenie je možné podať na

 • Urad pre Ochrana oznamovateľov,
 • Generalnu prokuratúru Slovenskej republiky,
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO),
 • Verejného ochranca práv (ombudsmana).