Ochrana osobných údajov

Dohoda o spracovaní osobných údajov

Účel a rozsah spracovania osobných údajov

BANDI VAMOS SK s.r.o., IČO 51 860 431, so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov a zákazník uzavreli zmluvu o kúpe tovaru alebo poskytovaní služieb. V rámci tohto právneho vzťahu bude podnikateľ spracovávať osobné údaje zákazníka za nasledujúcimi účelmi:

Realizácia zmluvného vzťahu

Toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy. V prípade, že zákazník s poskytnutím svojich osobných údajov za týmto účelom nesúhlasí, nie je možné zmluvu uzatvoriť. Za týmto účelom budú v nevyhnutnom rozsahu spracované zákazníkove identifikačné údaje uvedené v zmluve, prípadne kontaktné údaje, a ďalej informácie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy (napríklad identifikácia tovaru alebo služby, spôsob ich úhrady, vrátane platobných informácií, ako je číslo bankového účtu, z ktorého bola vykonaná úhrada apod.). Tento rozsah osobných údajov je podnikateľ oprávnený spracovať za účelom ochrany svojich práv v prípade sporu so zákazníkom.

Marketingové využitie údajov

Podnikateľ bude zákazníka informovať o novinkách, zľavách, výpredajoch, špeciálnych akciách a ďalších výhodách. Ďalej podnikateľ zákazníkovi sprostredkuje rady a tipy z oblasti pánskej módy.

Podnikateľ je na základe obecne platných predpisov oprávnený používať elektronickú adresu a telefónne číslo zákazníka za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho vlastných produktov alebo služieb obdobných tým, ktoré už zákazníkovi poskytol. Podľa obecne platných predpisov je ďalej oprávnený spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefón a povolanie za účelom ponúkania obchodu a služieb. V oboch prípadoch platí, že je tak možné činiť až do vyjadrenia nesúhlasu zo strany zákazníka.

Zákazník súhlasí s tým, aby BANDI VAMOS s.r.o. vyhodnocoval údaje o:

  • nákupnej histórii (aký tovar a kedy zákazník nakúpil),
  • prejavenom záujme o ponúkaný sortiment ( o aký tovar mal zákazník záujem, kedy a či tovar zakúpil),
  • predajných akciách, ktorých sa zákazník zúčastnil (napríklad akcia určená pre predaj tovaru konkrétnym profesiám),
  • uplatnených nákupných šekoch alebo výherných poukážkach a spôsobu ich nadobudnutia

tak, aby:

  • mu mohol byť ponúknutý nový tovar či služby podobné tým, o ktoré v minulosti prejavil záujem alebo ktoré zakúpil,
  • mu mohli byť poskytnuté nadštandardné služby pri uplatnení reklamácie (napríklad dohľadanie dokladu o predaji pri strate pôvodného dokladu),
  • mohol byť informovaný o pripravovaných predajných akciách pre jeho profesiu,
  • mu mohli byť ponúknuté nákupné šeky v období, v ktorom ich v minulosti zakúpil.

Toto spracovanie je dobrovoľné a udelenie či neudelenie súhlasu s ním nemá žiadny v vplyv na uzavretie zmluvy. Súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu, je možné ho kedykoľvek odvolať. BANDI VAMOS s.r.o. sa zaväzuje aktívne chrániť spracovanie osobných údajov a v žiadnom prípade ich bez súhlasu nepredávať tretím osobám.

Cookies

Súhlasím s tým, aby prevádzkovateľ webových stránok BANDI VAMOS s.r.o., IČO 51 860 431, so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov pomocou služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a služby Facebook Pixel. Prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA spracovával informácie o mojej IP adrese a mojom nákupnom chovaní (doba pobytu na webových stránkach, údaje o navštívených stránkach, údaje o tovare, o ktorý som prejavil záujem, využité odkazy na podstránky či externé odkazy na iné webové stránky apod.), a to do dňa odvolania tohto súhlasu.

Účelom spracovania je tvorba štatistiky návštevnosti, personalizácie a spätného re-marketingu (ak užívateľ nakúpi na webe nejaký produkt, potom sa táto informácia dostane do informačného reklamného systému, prostredníctvom ktorého sú tomuto užívateľovi cielene ponúkané podobné alebo súvisiace produkty s tými, ktoré v minulosti kúpil alebo o ne prejavil záujem). Som informovaný ú svojom práve kedykoľvek tento súhlas odvolať, čo môžem previesť formou zaslania e-mailu na adresu gdpr@bandi.sk.

Správca a spracovateľ údajov

Pre spracovanie vymedzené vo vyššie uvedenom texte podnikateľ využíva služby ďalších subjektov, ktoré sú umiestnené na webe www.bandi.sk/spracovatelia-osobnych-udajov.

Príjemcovia údajov

Podnikateľ osobné údaje zákazníka predá ďalším subjektom len vtedy, ak im bude svedčiť zákonný dôvod pre prístup k údajom (orgány činné v trestnom riadení, iné kontrolné orgány so zákonným zmocnením pre prístup k informáciám) alebo ak to bude nevyhnutné pre ochranu jeho práv (súd). Za príjemcu je považovaný aj spracovateľ osobných údajov.

Práva zákazníka

Zákazník má ako subjekt údajov všetky práva priradené zákonom č. 18/2018 Z.z. a ďalšími právnymi predpismi. Zákazník má predovšetkým právo požiadať podnikateľa o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov ku všetkým vyššie uvedeným účelom. Podnikateľ je povinný zákazníkovi bez zbytočného odkladu oznámiť aspoň informácie o účele spracovania, osobných údajoch či ich kategóriách, ktoré sú spracovávané, príjemcoch či kategóriách príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, a informácie o povahe automatizovaného spracovania, ak sú údaje využívané pre rozhodovanie o právach zákazníka. Zákazník, ktorý sa domnieva, že podnikateľ spracováva osobné údaje v rozpore so zákonom, má podľa zákona č. 18/2018 Z.z. právo ho požiadať o vysvetlenie. Ďalej môže správca vyzvať k odstráneniu protiprávneho stavu, tzn. k blokovaniu, oprave, doplneniu alebo likvidácií osobných údajov apod. V každom prípade, ak sa zákazník domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov (hlavne vtedy, ak podnikateľ na jeho žiadosť o informácie či o nápravu stavu nereaguje alebo zákazník s vyjadrením podnikateľa nesúhlasí), sa môže so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.