Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Súhlas je udelený spoločnosti BANDI VAMOS SK s.r.o., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04, Bratislava – mestská časť Ružinov (ďalej len „Spoločnosť“), ako správcovi na účely výberového konania na danú pracovnú pozíciu a ďalej na účely evidovania mojej osoby ako potenciálneho zamestnanca tejto Spoločnosti.

Beriem na vedomie, že udelenie súhlasu je dobrovoľné a môžem ho kedykoľvek odvolať. Som informovaný, že mám právo na informácie o tom, aké osobné údaje, na aký účel a akým spôsobom sú o mne spracovávané. Ak zistím alebo sa domnievam, že správca vykonáva spracovanie mojich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžem požiadať správcu o vysvetlenie alebo požadovať, aby správca odstránil tento vzniknutý stav, prípadne som oprávnený obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Predovšetkým môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov, počnúc kalendárnym rokom nasledujúcim po kalendárnom roku, v ktorom bol tento súhlas udelený. Ak však dôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu medzi mnou a Spoločnosťou (napr. k uzavretiu pracovnej zmluvy či dohody o pracovnej činnosti), budú podmienky spracovania osobných údajov zo strany Spoločnosti ďalej upravené v príslušnej zmluve medzi mnou a Spoločnosťou.